Έκδοση / Λήξη Α.Φ.Μ.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ

Έκδοση ΑΦΜ για ανήλικο τέκνο

1. Έντυπο Μ1 – απόδοσης ΑΦΜ
2. Έντυπο Μ7 – σχέσεων φορολογούμενου (για ανήλικο παιδί να φαίνονται τα
ΑΦΜ και των 2 γονέων)
3. Πιστοποιητικό γέννησης, αν δεν υπάρχει ταυτότητα
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια
παραμονής για αλλοδαπούς
5. Εξουσιοδότηση στο ΠΚΠ (και από τους 2 γονείς για ανήλικο)

Έκδοση ΑΦΜ για κάτοικο εξωτερικού

1. Έντυπο Μ1 – απόδοσης ΑΦΜ
2. Έντυπο Μ7 – σχέσεων φορολογούμενου (μεταξύ κατοίκου εξωτερικού και
αντικλήτου)
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας φορολογικού εκπροσώπου
4. Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο υπογραφής από τον φορολογικό εκπρόσωπο
ότι αποδέχεται να είναι αντίκλητος του αιτούνται ΑΦΜ
5. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή κάρτα Ευρωπαίου πολίτη
6. Δήλωση μόνιμης φορολογικής κατοικίας με στοιχεία επικοινωνίας και email

Έκδοση ΑΦΜ για μόνιμο κάτοικο Ελλάδας

1. Έντυπο Μ1 – απόδοσης ΑΦΜ
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και
πρωτότυπη άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
3. Απλή αναφορά του τόπου κατοικίας, αν και ο προϊστάμενος μπορεί να
ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά

Έκδοση ΑΦΜ μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε εφορία.

Μετά την έκδοση ΑΦΜ, θα χρειαστείτε πιθανώς κωδικούς πρόσβασης για το taxis.

Καλό είναι να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για κλειδάριθμο, όσο βρίσκεστε ακόμη στο μητρώο της εφορίας και να τον παραλάβετε από εκεί αμέσως.

Αίτηση για έκδοση κλειδαρίθμου εδώ

Για οτιδήποτε χρειάζεστε σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση ή τη λήξη του Α.Φ.Μ. της επιχείρησής σας, οι εξειδικευμένοι και έμπειροι συνεργάτες της Intel Power είναι στη διάθεσή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5786000.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΦΜ

Το ΑΦΜ λήγει στις παρακάτω περιπτώσεις

1. ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ενέργειες των κληρονόμων πριν την υποβολή της δήλωσης
Πριν την υποβολή της δήλωσης, οι κληρονόμοι πρέπει να δηλώσουν το θάνατο στο
τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ενέργεια που είναι απαραίτητη για την
απενεργοποίηση του ΑΦΜ.

Σε περίπτωση θανάτου, φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία, η δήλωση μεταβολής
στο τμήμα μητρώου, υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον εκ των κληρονόμων ή των
εγγυτέρων συγγενών συνυποβάλλοντας:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
 • Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου (έντυπο Μ7).

Η δήλωση του θανάτου υποβάλλεται μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα και θα πρέπει να προσκομίζονται και να
συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα εισοδήματα που απέκτησε ο
φορολογούμενος που απεβίωσε μέχρι την ημερομηνία θανάτου ή τις δαπάνες που είχε πραγματοποιήσει.

Ειδικά, οι κληρονόμοι θα πρέπει να συνυποβάλουν βεβαιώσεις για αποδοχές ή
συντάξεις και  για τόκους καταθέσεων.

Μετά την υποβολή της δήλωσης η εφορία θα προχωρήσει στην εκκαθάρισή της και
θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα στη διεύθυνση του κληρονόμου.

2. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΜ ΑΠΟ ΤΟ TAXIS

Το υπουργείο οικονομικών με εγκύκλιό του καθορίζει την διαδικασία εκκαθάρισης
του Taxis από ΑΦΜ που είναι προβληματικά & σύμφωνα με την εγκύκλιο ανενεργό θα καθίσταται ένα ΑΦΜ όταν:

α) εμφανίζεται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία
λόγω μετάπτωσης από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τον ίδιο ή

β) δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης
αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη ή

γ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται
οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής του ή

δ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή
ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.).

Ο επιτηδευματίας, ο οποίος εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, ενημερώνεται με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. και να ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του εντός μηνός.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν
έχει ανταποκριθεί, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καταχωρείται ως
ανενεργός στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και παράγεται δήλωση μεταβολής με
κεντρικές διαδικασίες.

Η καταχώριση αυτή είναι ορατή από όλα τα υποσυστήματα της Δ.Ο.Υ.

Ο ανενεργός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν απενεργοποιείται, αλλά
αναστέλλεται η χρήση του, με δυνατότητα ενεργοποίησής του, υπό προϋποθέσεις.

Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται κεντρικά από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), για τη χρονική περίοδο από 1/1/2009 και
επαναλαμβάνεται στη λήξη κάθε έτους για την αντίστοιχη προηγηθείσα περίοδο.

Τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ως
ανενεργού και την καταχώρισή του στο υποσύστημα Μητρώου έχει και η αρμόδια
Δ.Ο.Υ., κατόπιν ελέγχου.

Ο επιτηδευματίας, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) έχει
καταστεί ανενεργός, δε μπορεί από την καταχώρισή του να:

• Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.

• Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή
αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα αυτού.

• Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του
Κ.Β.Σ.

• Τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών
κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών,
δωρεών και γονικών παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄).

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

• Λάβει αντίγραφο (με ισχύ πιστοποιητικού) των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου
κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), δήλωσης
ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.

• Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

• Εισπράττει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ.
Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).

• Συναλλάσσεται με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια
υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

Η αδρανοποίηση των ανενεργών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν
εμποδίζει:

• τη βεβαίωση νέων οφειλών

• την είσπραξη όλων των οφειλών

• τη διαγραφή οφειλών

• τη λήψη μέτρων διασφάλισης και είσπραξης οφειλών

• τη χειρόγραφη υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης

O Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ενεργοποιείται, εφόσον τα κριτήρια
επιλογής του ως ανενεργού, παύουν να υπάρχουν. Η ενεργοποίηση γίνεται οίκοθεν
στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Για οτιδήποτε χρειάζεστε σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση ή τη λήξη του Α.Φ.Μ. της επιχείρησής σας, οι εξειδικευμένοι και έμπειροι συνεργάτες της Intel Power είναι στη διάθεσή σας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5786000.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣTΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

βρεΙΤΕ μασ στα social

#intelpower

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 8 π.μ.έως 4 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά 
Κυριακή: Κλειστά 

Στείλτε μας μήνυμα

  Όνομ/μο (απαραίτητο)

  Το Email σας (απαραίτητο)

  Θέμα
  (απαραίτητο)

  Το Μήνυμά σας
  (απαραίτητο)