Γ.Ε.Μ.Η.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

 

Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί :

Το Ελληνικό Μητρώο Εμπορικής Δημοσιότητας, κατά τα οριζόμενα στις ευρωπαϊκές οδηγίες περί εταιρικού δικαίου. (Οδηγία 2009/101/ΕΚ)

Την Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, από την οποία μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες η επιχείρηση, οι μέτοχοι, η Δημόσια Διοίκηση, οι τρίτοι, οι Τράπεζες (επέλευση έννομων αποτελεσμάτων συγκεκριμένων πράξεων)

Το Όργανο στατιστικής ανάλυσης και μέσο προστασίας των τρίτων και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

 

Πλεονεκτήματα του ΓΕΜΗ:

 • Ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων
 • Απλούστευση αναζήτησης στοιχείων των εταιρειών·
 • Γρήγορη έκδοση εγγράφων (βεβαιώσεων)
 • Διαφάνεια των εταιρικών πράξεων έναντι των τρίτων και των μετόχων τους.
 • Αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση και άσκηση πολιτικής·
 • Έκδοση στατιστικών στοιχείων
 • Διασύνδεση με Ευρωπαϊκά Εθνικά Μητρώα, μέσω μίας ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας (Οδηγία 2012/17/ΕΕ)
 • Αντικατάσταση ΜΑΕ Πρωτοδικείου/εφημερίδων/ΦΕΚ/ιστοσελίδας)

 

Υπόχρεοι Εγγραφής στο ΓΕΜΗ:

Φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και έχουν την έδρα τους στηνΕλλάδα

 

Εξαιρούνται:

 • Ο αγρότης ο οποίος πουλά ο ίδιος τα προϊόντα του
 • Ο εκτελωνιστής χωρίς οργανωμένη επιχείρηση
 • Ο ζωγράφος, γλύπτης , συγγραφέας
 • Ο γιατρός, δικηγόρος, συμβολαιογράφος
 • Ο οδηγός ΤΑΧΙ με ‘μπλοκάκι’ και όχι με σύμβαση εργασία
 • Ο εκμεταλλευτής ΤΑΧΙ εφόσον έχει μόνο ένα

 

Νομικά πρόσωπα

1. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύσταση της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, δηλαδή:

 • Η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή και κατά μετοχές) εταιρεία,
 • Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
 • Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
 • Η ανώνυμη εταιρεία
 • Ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός

2. Ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα

3.Ευρωπαϊκές εταιρείες εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα

4.Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες εφόσον έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα

5.Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος –μέλος της ΕΕ

6.Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα αλλοδαπές κεφαλαιουχικές εταιρείες νομική μορφή ανάλογη με αυτές που ορίζονται στις κοινοτικές Οδηγίες και έδρα σε Τρίτη χώρα

7.Υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην Ελλάδα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες

8.Υποκαταστήματα που διατηρούν στην Ελλάδα όλοι οι ημεδαποί υπόχρεοι

 

Προαιρετικά εγγραφόμενοι:

Κοινοπραξίες

 • Αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής

Ρητά εξαιρούνται:

 • Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο Π.Δ. 53/1987
 • Οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979
 • Οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά τοΝ.3182/2003
 • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, αν και γι ́ αυτούς προβλέπεται ότι με κοινήαπόφαση των συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να αποφασισθεί η εγγραφή

Για οποιαδήποτε πληροφορία, καλέστε μας στο 210 5786000.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Intel Power είναι στη διάθεσή σας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣTΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

βρεΙΤΕ μασ στα social

#intelpower

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 8 π.μ.έως 4 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά 
Κυριακή: Κλειστά 

Στείλτε μας μήνυμα

  Όνομ/μο (απαραίτητο)

  Το Email σας (απαραίτητο)

  Θέμα
  (απαραίτητο)

  Το Μήνυμά σας
  (απαραίτητο)