Επιμελητήρια

1.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΒΕΑ)

Μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας είναι:

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα («πολύ μικρές», «μικρές» και «μεσαίες» οντότητες, με κεφάλαιο έως 1.000.000 ευρώ), που έχουν την έδρα τους ή είναι εγκατεστημένα στο Νομό Αττικής (πλην της Περιφέρειας του Πειραιά & Νήσων) και ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα (μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα, είτε έτοιμα για τελική κατανάλωση, είτε ενδιάμεσα, προκειμένου να υποστούν και άλλη επεξεργασία για τελική κατανάλωση), καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους απαιτείται τεχνική κατάρτιση και δεξιότητα ή και χρήση εργαλείων ή και χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η ταξινόμηση των δραστηριοτήτων γίνεται κατά τις διακρίσεις της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας ΚΑΔ – ΣΤΑΚΟΔ 2008 (ΚΑΔ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΒΕΑ).

Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο:

· Ο Ν. 4497/2017 (Α΄171 , άρθρα 61-99) για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων, ώστε αυτά να έχουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν το ρόλο τους ως σύμβουλοι της Πολιτείας και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις – μέλη τους. · Υπουργική Απόφαση Κ1-2534/2006 (ΦΕΚ 1853Β), «κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά επιμελητήριο ή ανά τμήματα επιμελητηρίων», · Άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α), καθορισμός μεγέθους οντοτήτων στις κατηγορίες: «Πολύ μικρές οντότητες», «Μικρές οντότητες», Μεσαίες οντότητες», «Μεγάλες οντότητες», · Άρθρο 2 του Ν. 4548/2018, «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών». Για τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες και μέχρι τη σύνταξη του πρώτου ισολογισμού, ως «πολύ μικρές», «μικρές» και «μεσαίες» εταιρείες νοούνται εκείνες των οποίων το κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα ποσά των 100.000, 500.000 και 1.000.000 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ ως «μεγάλες» νοούνται εκείνες των οποίων το κεφάλαιο υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ Υ.Μ.Σ.

Η διαδικασία ίδρυσης ατομικής επιχείρησης (εγγραφή και καταχώρηση επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου) ολοκληρώνεται σε 2 στάδια:

 

1o Στάδιο: Προέλεχγος Επωνυμίας/Διακριτικού Τίτλου (προεγγραφή)

 • Δικαιολογητικά για τον Προέλεγχο και την έκδοση Βεβαίωσης Επωνυμίας (κόστος 10,24€) · Έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ (Συμπληρωμένο) · ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Συμπληρωμένη με γνήσιο υπογραφής ή εξουσιοδότηση)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου για Αλλοδαπούς κατοίκους χωρών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης/Διαβατηρίου και άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για Αλλοδαπούς κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου ή άλλου δικαιολογητικού ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης.
 • Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του φορέα ή του απασχολούμενου προσωπικού, όταν για τη λειτουργία της επιχείρησης απαιτείται από το Νόμο (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, οδοντοτεχνίτες, οπτικοί, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων κ.ά.)
 • Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, όπου αυτή απαιτείται (εργ. Παρασκ. Τροφίμων & Ποτών, κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων κ.α.) του βιοτεχνικού χώρου ή απαλλαγής από την άδεια, που χορηγείται από την αρμόδια Δ/νση της οικείας Νομαρχίας. Σε περίπτωση που αυτή δεν έχει εκδοθεί, ο αριθμός πρωτοκόλλου που φανερώνει την υποβολή των δικαιολογητικών
 • Εξουσιοδότηση για την προεγγραφή, όταν ο αιτών δεν είναι ο ίδιος ο φορέας της υπό έναρξης επιχείρησης
 • Καταχώρηση Διακριτικού Τίτλου (κόστος 10,24€)
 • Γίνεται έλεγχος, στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και στο ΓΕΜΗ, ότι ο διακριτικός τίτλος που έχει επιλεγεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
 • Υποβάλλεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα χρησιμοποιήσει στην επιχείρηση του τον διακριτικό τίτλο που επιθυμεί

 

2o Στάδιο: Ολοκλήρωση Εγγραφής

 • Μετά την Έναρξη Εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών ώστε να γίνει η εγγραφή (υποβολή αίτησης εγγραφής) και η καταχώρηση της επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο του Επιμελητηρίου
 • Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού
 • Αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς μηχανημάτων ή άλλων αποδεικτικών χρήσης ή υπεύθυνη δήλωση σε κάθε άλλη περίπτωση
 • Αντίγραφα τιμολογίων αγοράς πρώτων υλών (ενδεικτικά)
 • Αντίγραφο του 1ου τιμολογίου πώλησης ή παροχής υπηρεσιών
 • Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε3) (για επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από 1 έτος)

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για τη διαγραφή από το Μητρώο Μελών του ΒΕΑ, χρειάζεται ναπροσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α. ΛΟΓΩ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Φωτοτυπία της Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών που χορηγήθηκε από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ
 • Συμφωνητικό λύσης της Εταιρείας, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗΒ.

Β. ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ‘ΗΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 • Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών που χορηγήθηκε από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ., και αφορά τη διακοπή των εργασιών ή/και την αλλαγή της επιμελητηριακής περιφέρειας.
 • Συμφωνητικό Τροποποίησης της Εταιρείας, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗΓ.

Γ. ΛΟΓΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ (Ν.4308/2014 ΦΕΚ 251Α , άρθ. 2)

 • Τελευταία ετήσια κατάσταση προσωπικού
 • Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί των 3 τελευταίωνχρήσεων
 • Στοιχεία επιχείρησης και ΚΑΔ που είναικαταχωρημένα στο taxis

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Το Τμήμα Μητρώου του ΒΕΑ εκδίδει για τα μέλη του Πιστοποιητικά:

 • Εγγραφής
 • Διαγραφής
 • Ιστορικού Μέλους για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία

 

*Τα Πιστοποιητικά εκδίδονται αυθημερόν.

Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει:

 • Να είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα για την εγγραφή ή τη μεταβολή ή τη διαγραφή των επιχειρήσεων – μελών.
 • Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις από συνδρομές, τέλη κ.λπ. της κάθε επιχείρησης.

 

Επίσης χορηγεί Βεβαιώσεις για:

 • Γνήσιο υπογραφής των μελών (κόστος 5,12€)
 • Έλεγχο επωνυμίας, / διακριτικού τίτλου (κόστος 10,24€)
 • Περί μη εγγραφής στα Μητρώα του ΒΕΑ (κόστος 10,24€)
 • Προεγγραφή ατομικής επιχείρησης (κόστος 10,24€)
 • Έγκριση χρησιμοποίησης κωδικού αριθμού αργυροχρυσοχόου(κόστος 10,24€)/li>
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης (κόστος 102,40€)

Τα παραπάνω αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα και με τις έως σήμερα εγκύκλιους και την κείμενη νομοθεσία.

Ωστόσο κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Καλέστε μας στο 210 5786000 και μάθετε περισσότερα.

 

2.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ)

 

Υποχρέωση εγγραφής έχουν όλα τα φυσική ή νομικά πρόσωπα έχουν την εμπορική ιδιότητα, είναι υποχρεωμένα να εγγράφονται στα οικεία Επιμελητήρια της έδρας τους από την έναρξη της εμπορικής τους ιδιότητας.

Σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 περ.α’ του ν.2081/92 για την υποχρεωτική εγγραφή σε οικείο Επιμελητήριο:

 

ΔΕΝ εγγράφονται σε επιμελητήρια υποχρεωτικά:

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη άλλου Ν.Π.Δ.Δ.

2. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, πλανόδιοι έμποροι (εκτός αν έχουν επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα ή παραγωγική μονάδα με εγκατάσταση).

3. Οι γεωργοί γενικότερα (μελισσοτρόφοι, χοιροτρόφοι, πτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι) εκτός αν πωλούν τα προϊόντα της δικής τους παραγωγής, κατόπιν επεξεργασίας ή μεταποίησης με οργανωμένη επιχείρηση (ΕΠΕ και Α.Ε.)

4. Οι σύνδεσμοι, τα σωματεία, τα ιδρύματα και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον η ιδιότητα αυτή προκύπτει από το καταστατικό τους.

5. Οι ασκούντες ελευθέριο, επιστημονικό, και καλλιτεχνικό επάγγελμα, (υπηρεσίες γιατρού, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, καθηγητή, συγγραφέα, χημικού, ηθοποιού, επιστήμονα). Ειδικά από τους φυσικοθεραπευτές θα ζητείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, ή στην Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών, κατά περίπτωση.

6. Όσοι παρέχουν κυρίως χειρονακτική εργασία (εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι, καθαρίστριες κλπ.)

7. Οι ξεναγοί, αν προκύπτει ότι έχουν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής.

8. Οι φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία με οποιαδήποτε μορφή και αν λειτουργούν

9. Οι υπαγόμενοι σε κάποιο άλλο Επιμελητήριο δικαιωματικά: εκ του νόμου (Οικονομικό, Ναυτικό Ξενοδοχειακό, Γεωτεχνικό, τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κ.λ.π.), καθώς και τα αντικείμενα των αντίστοιχων καθ’ ύλη δραστηριοτήτων.

10. Οι συντάκτες, οι εκδότες, οι διευθυντές εφημερίδων) και περιοδικών.

11. Οι εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

12. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εγγράφονται υποχρεωτικά στα εμπορικά ή επαγγελματικά επιμελητήρια και κατά τη συνήθη πρακτική εγγράφονται κυρίως στα επαγγελματικά Επιμελητήρια.

 

Ατομικές Επιχειρήσεις

Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ θα πρέπει:

1. Να εκδοθεί από το Τμήμα Ατομικών, Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων του ΕΒΕΑ, η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Χορήγησης Προεγγραφής συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Αν θέλετε να αιτηθείτε χρήση Διακριτικού Τίτλου για την επιχείρησή σας, θα χρειαστεί να πληρωθεί το ποσό των 10€ στο ταμείο του ΕΒΕΑ ή μέσω Τράπεζας (πληροφορίες εδώ). Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που υποβάλετε ως τρίτος για την επιχείρηση, θα χρειαστεί εξουσιοδότηση και φωτοτυπία ταυτότητας. 2. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΤΕ στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο (Ε.Φ.Κ.Α.).

2. Να εκδοθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

3. Να γίνει εγγραφή στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ αλλά και στα μητρώα αυτού, από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την ανωτέρω παράγραφο 1, Βεβαίωση Χορήγησης Προεγγραφής.

Τα δικαιολογητικά για τη διαδικασία αυτή είναι τα εξής:

 • ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που υποβάλετε ως τρίτος για την επιχείρηση, θα χρειαστεί εξουσιοδότηση και φωτοτυπία ταυτότητας.
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε φωτοτυπία).
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε.Ε. ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ε. (σε φωτοτυπία).
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (σε φωτοτυπία).

 

Τέλος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής θα χρειαστεί να πληρωθούν τα ετήσια τέλη ΓΕΜΗ (30€) καθώς και το τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ (10€).

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλ.: 2103382241-319,107 ή στο email: [email protected]

 

Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης

 • Για εταιρείες Ε.Π.Ε. με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ), οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ββ, για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης (Λίστα των Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων – αρχείο Excel).

 • Για εταιρείες Ε.Π.Ε. με με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης
 • Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ΚΑΔ εξαιρούνται από την Υ.Μ.Σ. υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ΕΒΕΑ

 

Ανώνυμες Εταιρείες

 • Για εταιρείες Α.Ε. με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ), οι

οποίες σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ββ, για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης (Λίστα των Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων – αρχείο Excel).

 • Για εταιρείες Α.Ε. με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν ανήκουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης
 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες που οι ΚΑΔ εξαιρούνται από την Υ.Μ.Σ. υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ΕΒΕΑ.

 

3.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΕΕ)

Υπόχρεοι εγγραφής είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλήν ορισμένων επιστημονικών επαγγελμάτων όπως γιατροί, δικηγόροι κά.

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο

Αναλυτικά, η διαδικασία είναι η εξής:

1. Εισαγωγή στοιχείων Αιτούντος Συμπληρώνετε τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

2. Εισαγωγή στοιχείων Επιχείρησης Συμπληρώνετε τα στοιχεία της Επιχείρησης. Το e-Επιμελητήριο θα ελέγξει άμεσα εαν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος είναι δεσμευμένα.

3. Εισαγωγή δραστηριοτήτων Επιχείρησης Συμπληρώνετε τις δραστηριότητες της Επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που δηλώσατε στην Εφορία.

4. Προεπισκόπηση στοιχείων Ελέγχετε όλα τα στοιχεία πριν προχωρήσετε, έχοντας τη δυνατότητα να γυρίσετε πίσω και να κάνετε τυχόν διορθώσεις.

5. Εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης Το e-Επιμελητήριο δημιουργεί ένα PDF έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας. Κατεβάζετε, εκτυπώνετε και υπογράφετε το έντυπο αυτό.

6. Σάρωση και μεταφόρτωση της υπογεγραμμένης αίτησης Σαρώνετε την υπογεγραμμένη αίτηση με έναν σαρωτή (scanner), την

αποθηκεύετε σαν αρχείο PDF στον υπολογιστή σας και τη μεταφορτώνετε (upload) στο Επιμελητήριο.

7. Σάρωση και μεταφόρτωση των σχετικών συνημμένων Σαρώνετε και μεταφορτώνετε με παρόμοιο τρόπο όλα τα σχετικά συνημμένα έγγραφα.

8. Υποβολή αίτησης Επιβεβαιώνετε την υποβολή της αίτησής σας. Το Επιμελητήριο κατόπιν θα ολοκληρώσει τη διαδικασία και θα αποστείλει στο email σας τις σχετικές πληροφορίες.

 

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 1 του Νόμου 2515/25.7.1997) εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Η οικονομική κατεύθυνση αποδεικνύεται από τη πλειοψηφία των οικονομικών μαθημάτων κορμού του προγράμματος σπουδών του κάθε τμήματος.

Λόγω των συχνών αλλαγών στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων, η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ ζήτησε από τα πανεπιστημιακά τμήματα τα ισχύοντα Προγράμματα σπουδών προκειμένου να επιβεβαιωθεί η οικονομική κατεύθυνση.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής Μέλους

1. Αίτηση Εγγραφής (για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ)

Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, σπουδών κλπ.

2. Τίτλοι Σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών αφορούν το βασικό οικονομικό πτυχίο του υποψήφιου, αντίγραφο του οποίου πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής. Το πτυχίο αυτό, εάν δεν χορηγήθηκε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την σχετική ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος δηλώνει εκτός του βασικού οικονομικού πτυχίου και μεταπτυχιακούς τίτλους, αυτοί πρέπει να συνυποβάλλονται με αντίγραφο.

Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι, σεμιναριακή εκπαίδευση κλπ.) πρέπει να συνυποβάλλονται με αντίγραφα, εφόσον δηλώνονται στην αίτηση. 3. Φωτογραφία πρόσφατη (για τις προδιαγραφές πατήστε εδώ) σε ηλεκτρονική μορφή, cd ή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από το φορέα μας.

5. Δικαίωμα Εγγραφής και συνδρομή τρέχοντος έτους.

Τα υποψήφια μέλη του Ο.Ε.Ε. καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους το ποσό του €1,50 εφάπαξ, ως δικαίωμα εγγραφής καθώς επίσης και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Εφόσον είστε κάτοικος Αττικής ή Κυκλάδων, αποστέλλετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] . Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 214 1823.

Σε άλλη περίπτωση απευθύνεστε στο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΕΕ στο οποίο ανήκετε (για τα Π.Τ. πατήστε εδώ).

 

Συνδρομές

Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή.

Οι συνδρομές καταβάλλονται σε όλα τα καταστήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα, 2ος όροφος, και στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα).

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

 

 • Με γραμμάτιο είσπραξης για Ν.Π.Δ.Δ. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό, είναι 546004-26/040 (IBAN: GR2801100400000004054600426). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν στο γραμμάτιο είσπραξης το ονοματεπώνυμο τους και τον Αριθμό Μητρώου Μέλους του Ο.Ε.Ε.
 • Με ταχυδρομική επιταγή στην διεύθυνση του Ο.Ε.Ε. (Μητροπόλεως 12-14, 10063, Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στην ταχυδρομική επιταγή το ονοματεπώνυμο τους και τον Αριθμό Μητρώου Μέλους του Ο.Ε.Ε. Η απόδειξη είσπραξης του ποσού της συνδρομής αποστέλλεται στα μέλη αμέσως μετά την παραλαβή της ταχυδρομικής επιταγής.
 • Με παρακράτηση από το μισθό του μέλους.

Η περίπτωση αυτή αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμών του Δημοσίου, Τραπεζών κλπ, εφόσον ο φορέας στον οποίο εργάζονται εμφανίζεται στον κατάλογο, που διαθέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Για να γίνει αποδεκτή η αυτόματη πληρωμή των συνδρομών με παρακράτηση πρέπει το μέλος, κατά ή μετά την εγγραφή του, να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετική δήλωση. Η παρακράτηση γίνεται ανά εξάμηνο. Η παρακράτηση των συνδρομών από το μισθό του μέλους ξεκινά την 1 Ιανουαρίου του επομένου, από εκείνο της υποβολής της αίτησης παρακράτησης έτους, και εφόσον αυτή υπεβλήθη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Σε αντίθετη περίπτωση η παρακράτηση ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη, που υποβάλουν αίτηση παρακράτησης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις μέχρι τότε ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Οι ετήσιες συνδρομές που καταβάλλουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε. είναι οι εξής:

 • Τακτική Ετήσια Συνδρομή για τα 5 πρώτα έτη* από την κτήση του πτυχίου: €7,50 (ή €3,75/εξάμηνο).
 • Τακτική Ετήσια Συνδρομή για μετά το πέρας των 5 ετών από την κτήση του πτυχίου: €15,00 (ή €7,50/ εξάμηνο).
 • * Στον υπολογισμό των 5 ετών συμπεριλαμβάνεται και το έτος κτήσης του πτυχίου.

Κατά την εγγραφή τους τα υποψήφια μέλη καταβάλλουν το ποσό του €1,50 εφάπαξ ως δικαίωμα εγγραφής.

Τα παραπάνω αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα και με τις έως σήμερα εγκύκλιους και την κείμενη νομοθεσία.

Ωστόσο κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και χρήσιμο θα ήταν οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους όταν κρίνεται απαραίτητο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιμελητήρια, καλέστε μας στο 210 5786000.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣTΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

βρεΙΤΕ μασ στα social

#intelpower

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 8 π.μ.έως 4 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά 
Κυριακή: Κλειστά 

Στείλτε μας μήνυμα

  Όνομ/μο (απαραίτητο)

  Το Email σας (απαραίτητο)

  Θέμα
  (απαραίτητο)

  Το Μήνυμά σας
  (απαραίτητο)