Καταστατικά / Συμφωνητικά

Καταστατικό ΑΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « Ανώνυμη Εταιρεία (ή Α.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Societe Anonyme (ή S.A.)»

ή

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « « Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ή Μονοπρόσωπη Α.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Single Member Societe Anonyme (ή Single Member S.A.)» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται « ».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ………………………

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ………………………

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία

Ονομαστική αξία μετοχής

Ποσό κεφαλαίου

Κοινό μετοχικό κεφάλαιο

   

Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο με δικαίωμα ψήφου

   

Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο χωρίς δικαίωμα ψήφου

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε …………………… ευρώ (00.00 €) μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα και/ή σε ………………………. ευρώ (00.00 €) εισφορές σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους ιδρυτές ως ακολούθως:

Ιδρυτές / Μέτοχοι

Σύνολο εισφορών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

(για ιδρυτή φυσικό πρόσωπο)

…………………….

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

  

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)

…………………….

(Επωνυμία, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού…. αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

  

ΣΥΝΟΛΟ

  

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από …………… ( ) μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία …………… ( ) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

 1. ………………………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικο επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) , Πρόεδρο.
 2. ………………………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) , Αναπληρωτή πρόεδρο.
 3. ………………………………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) , Μέλος κ.ο.κ.
 4. ………………………………………… (για μέλος ΑΣ νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού…. αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα ,υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) , (Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Προέδρου ή Μέλος) κ.ο.κ.

Β. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον/τους:

Α/Α

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

1.

(για μέλος φυσικό πρόσωπο) ………………………..

(όνομα,επώνυμο, πατρώνυμο, κ.ο.κ.

  

2.

(για μέλος νομικό πρόσωπο) ………………………..

(επωνυμία νομικού προσώπου)που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο),κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-
mail) κ.ο.κ.

  

ή

εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος – Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία ετών. Σύμβουλος – Διαχειριστής ορίζεται η/ο (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 ( Α’ 104), όπως ισχύει.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

 1. ………………………….. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.
 2. Η εταιρεία με την επωνυμία , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ……….., την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί καν αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής όνομα, επώνυμο. πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα, υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) , ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό στ………………… , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής με την επωνυμία , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) , ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Για οτιδήποτε χρειάζεστε σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται της επιχείρησής σας, οι εξειδικευμένοι και έμπειροι συνεργάτες της Intel Power είναι στη διάθεσή σας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5786000.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία « ……………………………… Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ή Ε.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Limited Partnership (ή L.P.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται « ».

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ………………………………

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ………………………………

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ.

ή

διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:

Ιδρυτές / Μέτοχοι

Σύνολο εισφορών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

(για ιδρυτή φυσικό πρόσωπο)

…………………….

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

  

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)

…………………….

(Επωνυμία, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού…. αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. Διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

  

Άρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν οι εταίροι:

Άρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:

 1. ……………………. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.
 2. ……………………. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού…. αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ

Για οτιδήποτε χρειάζεστε σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται της επιχείρησής σας, οι εξειδικευμένοι και έμπειροι συνεργάτες της Intel Power είναι στη διάθεσή σας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5786000.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ

 

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία «…………………… Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ή Ε.Π.Ε.)», και το διακριτικό τίτλο ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Limited Liability Company (ή L.L.C. ή LTD)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται « ».

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό « Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.)», και το διακριτικό τίτλο ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Single Member Limited Liability Company (ή Single Member L.L.C. ή Single Member LTD)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται« ».

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ……………………

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ……………………

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ……….. έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε …………………… ευρώ (00.00 €) που διαιρείται σε εταιρικά μερίδια αξίας …………………… ευρώ (00.00 €) το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

 1. (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η …………………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κατέβαλε το πόσο των ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.
 2. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία …………………… με αρ. Γ.Ε.ΜΗ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κατέβαλε το ποσό των ……………. ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (συμπληρώνεται μόνο εφόσον το εισφερόμενο είδος δεν υπόκειται σε συμβολαιογραφικό τύπο από ειδικές διατάξεις).

Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, σε ευρώ (00.00 €), αντιστοιχούν σε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) παρέχει στην εταιρεία (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ευρώ(00.00 €) που αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία με αρ. Γ.Ε.ΜΗ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) παρέχει στην εταιρεία (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, έχουν ως εξής:

 

Εταίρος/Εταίροι

Χρηματικές καταβολές

Εισφορές σε είδος

Σύνολο εισφορών

Αριθμός μεριδίων που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφορών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

 

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο)

………………..

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία …………… « Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή Ι.ΚΕ.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Private Company (ή P.C.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται« ».

ή

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό« Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή Μονοπρόσωπη ΓΚΕ.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Single Member Private Company (ή Single Member P.C.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται « ».

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ……………

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ……………

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ (00.00 €) που διαιρείται σε …………… εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας …………… ευρώ(00.00 €) το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα μερίδια, ονομαστικής αξίας …………… ευρώ (00.00 €), τα οποία αντιστοιχούν σε μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α1 Χρηματικές Καταβολές

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) , κατέβαλε ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κατέβαλε ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Α2 Εισφορές σε Είδος

(συμπληρώνεται μόνο εφόσον το εισφερόμενο είδος δεν υπόκειται σε συμβολαιογραφικό τύπο από ειδικές διατάξεις).

Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, σε ευρώ (00.00 €), αντιστοιχούν σε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η …………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αριθ , κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) παρέχει στην εταιρεία (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ευρώ (00.00 €), και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

 1. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) παρέχει στην εταιρεία (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ευρώ (00.00 €), και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η …………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) Α.Φ.Μ επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) θα παρέχει στην εταιρεία για χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ευρώ (00.00 €) και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €), έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) θα παρέχει στην εταιρεία για χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ευρώ (00.00 €) και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η …………… (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η Εταιρεία με την επωνυμία …………… , με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ’ είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος/Εταίροι

Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών

Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών

Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών

Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο)

……………

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

     

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)

……………

(επωνυμία, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) κ.ο.κ.

     

ΣΥΝΟΛΟ

     

Άρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση ασκείται από τον μοναδικό εταίρο/ ή όλους τους εταίρους μαζί (νόμιμη διαχείριση), η οποία έχει ως εξής:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο)

…………..

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

  

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)

…………..

(επωνυμία νομικού προσώπου) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

  

ή

Οι διαχειριστές ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός των διαχειριστών ισχύει η νόμιμη διαχείριση και χρέη διαχειριστή εκτελούν όλοι οι εταίροι από κοινού.

ή

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια/ ή για ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται στα έτη, στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή- εταίρο φυσικό πρόσωπο)

…………..

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

  

(για διαχειριστή- μη εταίρο φυσικό πρόσωπο)

…………..

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

  

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

 1. ………….. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.
 2. ………….. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού…. αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ , την

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) Α.Φ.Μ , υπηκοότητας , επάγγελμα και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ. ο οποίος/η οποία υπογράφει το παρόν καταστατικό στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΕ

 

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία « ………………………………. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ή Ο.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « General Partnership (ή G.P.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται« ».

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ……………………………….

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ……………………………….

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ.

ή

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος (και εισφέρουν στην εταιρεία τα εξής ποσά):

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙΠοσοστό Συμμετοχής στην εταιρεία που καταλαμβάνει τα κέρδη & τις ζημιές
(για εταίρο φυσικό πρόσωπο) ……………. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού, αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ.. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.…%
  
(για εταίρο νομικό πρόσωπο) …………. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ.Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.…%

Άρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν οι εταίροι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑπό κοινού εκπροσώπηση και δέσμευσηΜεμονωμένη εκπροσώπηση και δέσμευση

(για διαχειριστή — εταίρο φυσικό πρόσωπο)

Ο εταίρος ………………………………. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

  

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)

Η εταιρεία ………………………………. (επωνυμία νομικού προσώπου) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail) κ.ο.κ.

  

Άρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:

  1. ………………………………. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.
  2. ………………………………. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ. και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Για οτιδήποτε χρειάζεστε σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται της επιχείρησής σας, οι εξειδικευμένοι και έμπειροι συνεργάτες της Intel Power είναι στη διάθεσή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5786000.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣTΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

βρεΙΤΕ μασ στα social

#intelpower

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 8 π.μ.έως 4 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά 
Κυριακή: Κλειστά 

Στείλτε μας μήνυμα

  Όνομ/μο (απαραίτητο)

  Το Email σας (απαραίτητο)

  Θέμα
  (απαραίτητο)

  Το Μήνυμά σας
  (απαραίτητο)