Press "Enter" to skip to content

Εγγραφή – Επανεγραφή στον ΟΑΕΕ

Εγγραφή – Επανεγραφή στον ΟΑΕΕ

Σας παρουσιάζουμε τρεις κατηγορίες υποπεριπτώσεις : 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ : 

Ατομικές Επιχειρήσεις-Επιτηδευματίες-Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

 1. Συμπλήρωση αίτησης επανεγγραφής ή αίτησης διαγραφής-επανεγγραφής 
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και τυχόν υποκαταστημάτων της επιχείρησης, που είναι: μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1896 δωρεάν παραχώρησης χώρου, θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας 

Α) Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, μισθωτή και υπεκμισθωτή 

Β) Αρχική μίσθωση που έληξε κατά τη σύμβαση παρατείνετε έως το χρόνο τον ελάχιστο που έχει οριστεί από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων 

Γ) Στην περίπτωση που δηλώνεται η επαγγελματική στέγη ως κατοικία ενώ δεν παρέχεται από τη σύμβαση αυτή η δυνατότητα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή Ν. 1599/1896

     4. χαρακτηρισμός προσώπου ως παλαιό ή νέο ασφαλισμένο 

Περίπτωση Παλαιού Ασφαλισμένου 

Α) Φωτοαντίγραφα ασφαλιστικά βιβλιαρίων (ενσήμων) χρόνου ασφάλισης 

Β) Βεβαίωση κρατικού φορέα χώρας Ε.Ε ή χώρας με την οποία η χώρα μας έχει συνάψει διακρατική σύμβαση. Εφόσον υφίσταται χρόνος ασφάλισης, να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 

Αν δεν υπάρχει αυτή η βεβαίωση, πρέπει να επιβάλλεται κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του ξένου φορέα 

Περίπτωση νέου ασφαλισμένου 

Α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να υπάρχει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέο και η ημερομηνία ασφάλισης σε αυτόν 

Β) Βεβαίωση του εργοδότη, που να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1896 του εργαζόμενου, αν λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και ασφαλίζεται στον Ο.Α.Ε.Ε 

    5. Στην υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να δηλώνονται τα εξής: 

 • Επάγγελμα 
 • Διεύθυνση επαγγελματικής κατοικίας 
 • Συμμετοχή και όχι συμμετοχή σε εμπορική εταιρείας, σε αστική εταιρεία ή ένωση εταιρειών 
 • Εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά και διαγραφή από τα μητρώα είτε του Ο.Α.Ε.Ε(πρώην Τ.Ε.Β.Ε), Τ.Α.Ε, Τ.Σ.Α.Ε 
 • Η θέληση επιλογής του Ο.Α.Ε.Ε για ασφαλιστικό φορέα, εάν επρόκειτο για νέο ασφαλισμένο, σύμφωνα με το άρθρο Ν.2084/1992, με τις ανάλογες τροποποιήσεις 
 • Η επιλογή παραμονής στο ταμείο Ο.Α.Ε.Ε 
 1. Εάν έχει προηγηθεί η έναρξη, βεβαίωση της Δ.Ο.Υ για έναρξη εργασιών είτε φυσικού, είτε νομικού προσώπου είτε ένωσης εταιρειών 
 2. Βεβαίωση χρηματιστηρίου για διορισμό του ασφαλιζόμενου ως αντικριστή ή χρηματιστηριακού αντιπροσώπου, με την ιδιότητα του πρώην χρηματιστή 
 3. Να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου 
 4. Τύπωση και συμπλήρωση εξουσιοδότησης εδώ ( http://www.diekpereoseis.gr/images/entypa/Eksousiodotisi-egrafis-epanegrafis-oaee.pdf ) 
 5. Προσέλευση στο κοντινό Κ.Ε.Π ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής 

Αυτοκινητιστές- Οδηγοί ταξί 

 1. Ιδιοκτήτες Δ.Χ επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων 

1.τα δικαιολογητικά που προαναφέραμε 1,2,4 και 5 

2.συμβόλαιο αγοραπωλησίας μετά της άδειας κυκλοφορίας ή πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού 

3.Να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου 

Αν υπάρχει διαθήκη, να προσκομίζεται αντίγραφο της νομίμως δημοσιευμένη 

4.Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου 

5.Επικυρωμένο αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

     2. Ιδιοκτήτες Δ.Χ τουριστικών λεωφορείων 

1.Όλα τα παραπάνω 1,2,3,4,5 

2.Αντίγραφο αδείας Τ.Ε.Ο.Μ 

     3. Εκπαιδευτές αυτοκινήτων 

 1. Τα δικαιολογητικά 1,2,4,5 των ατομικών επιχειρήσεων – επιτηδευματιών
 2. Άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων σε ισχύ
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου
 4. Δελτίο καταλληλότητας του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου
 5. Άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών
 6. Βεβαίωση περί έναρξης λειτουργίας σχολής, από την Δ.Ο.Υ 

Νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων 

 1. Εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε 

1.Το καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο 

2.Νόμιμα δημοσιευμένα αντίγραφα τροποποιητικών 

3.Για τις μεταβολές του καταστατικού, πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου 

     2. Εταιρείες Ε.Π.Ε 

1.Φ.Ε.Κ που περιλαμβάνει περίληψη καταστατικού σύστασης της Ε.Π.Ε 

2.Φ.Ε.Κ που περιλαμβάνει τροποποιήσεις δημοσιευμένες του καταστατικού της Ε.Π.Ε 

Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί Φ.Ε.Κ των προαναφερθέντων πρέπει να υποβάλλονται: 

 • Αντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης ΤΑ.Π.Ε.Τ 
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης και τροποποίησης 
 • Και υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει τα Φ.Ε.Κ αμέσως μετά την δημοσίευση 

    3. Ανώνυμες εταιρίες 

1.Φ.Ε.Κ που να έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση της καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε της αρμόδιας Νομαρχίας, σχετικά με την απόφαση σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της Α.Ε 

2.Φ.Ε.Κ στο οποίο να έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε για τροποποιήσεις καταστατικού της Α.Ε 

3.Φ.Ε.Κ στο οποίο να έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. των στοιχείων της σχετικά με την τελευταία σύνθεση του Δ.Σ 

Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα Φ.Ε.Κ των 1,2,3 προαναφερθέντων απαιτούνται: 

 • Αντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑ.Π.Ε.Τ 
 • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, η οποία θα δηλώνει ότι το Φ.Ε.Κ θα προσκομιστεί μετά τη δημοσίευση του 

4.Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης του 

5.Απόσπασμα από βιβλίο πρακτικών της τελευταίας χρονικά γενικής συνέλευσης των μετόχων, στο οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μετόχων 

6.Αντίγραφο βιβλίου μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας 

 1. Κοινοπραξίες

Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού των μελών για τη σύσταση και τις τροποποιήσεις της κοινοπραξίας, το οποίο να έχει κατατεθεί από την Δ.Ο.Υ 

     2. Λοιπές ενώσεις προσώπων 

Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού των μελών για σύσταση και τροποποιήσεις από την αρχική σύσταση.  

Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες περί δικαιολογητικών, αναγράφονται με μερική επιφύλαξη. 

Εν συνεχεία, εμείς αναλαμβάνουμε την κατάθεση των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Ε. και ολοκληρώνουμε την εγγραφή-επανεγγραφή. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΟΥ

βρες μασ στα social

#intelpower

Επικοινώνησε μαζί μας

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή: 9 π.μ.έως 5 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά 
Κυριακή: Κλειστά 

Στείλε μας μήνυμα

  Όνομ/μο (απαραίτητο)

  Το Email σας (απαραίτητο)

  Θέμα
  (απαραίτητο)

  Το Μήνυμά σας
  (απαραίτητο)